De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.30 uur.

050-3181381 tot 14.00 uur

Heresingel 30
9711 EV Groningen

Algemene Voorwaarden Tandartsencombinatie Geertsema te Groningen

Artikel 1 – Definities

 1. Onder ‘Tandartsencombinatie’ wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tandartsencombinatie Geertsema B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52443515.
 2. Onder ‘Patiënt’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon in wiens opdracht (tandheelkundige) behandelingen worden verricht.
 3. Overeenkomst: de tussen Tandartsencombinatie en Patiënt gesloten behandelingsovereenkomst ter zake het verrichten van (tandheelkundige) behandelingen in de zin van artikel 7:446 BW e.v..

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Tandartsencombinatie en Patiënt, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3 – Tarieven

 1. De kosten voor de behandeling worden berekend overeenkomstig (particuliere) tarievenlijst van Nederlandse Zorgautoriteit. Voormelde tarievenlijst kan worden geraadpleegd via de website van Tandartsencombinatie (www.tandartsencombinatie.nl). Wijzigingen van de tarievenlijst behoudt Tandartsencombinatie zich uitdrukkelijk voor.
 2. Ingeval de kosten voor de (tandheelkundige) behandeling(en) hoger is/zijn dan € 250,00, dan wordt dit eerst gemeld aan Patiënt en vervolgens wordt er een kostenbegroting verstrekt door Tandartsencombinatie. Indien Patiënt vervolgens instemt met verdere behandeling, zal Tandartsencombinatie de Overeenkomst uitvoeren. Indien een voorafgaande kostenbegroting redelijkerwijs niet mogelijk is, dan is Tandartsencombinatie niet gehouden tot het verstrekken van de genoemde kostenbegroting, mits de kosten van de behandeling in dat geval voorafgaand aan de werkzaamheden met Patiënt zijn besproken behoudens één en ander redelijkerwijze niet mogelijk is.  
 3. Ingeval Patiënt ook op de hoogte gebracht wil worden van (tandheelkundige) behandelingen lager dan € 250,00 alvorens deze worden uitgevoerd, dient Patiënt dit voor de (tandheelkundige) behandeling(en) expliciet aan te geven aan Tandartsencombinatie.
 4. Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de (tandheelkundige) behandeling of overschrijding van de kostenbegroting van meer dan 10%, informeert Tandartsencombinatie Patiënt hieromtrent. In dat geval heeft Patiënt de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 5. Tandartsencombinatie kan Patiënt verzoeken om een redelijk bedrag als voorschot te betalen in verband houdende met de kosten die Patiënt verschuldigd is of zal zijn ter zake de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de (tandheelkundige) behandeling ziet op het plaatsen van een kroon of brug, is Patiënt gehouden om voorafgaand aan de (tandheelkundige) behandeling een bedrag te voldoen van 70% van het totaal verschuldigde.

 

Artikel 4 – Annuleren

 1. Een geplande (tandheelkundige) behandeling kan tot 48 uur van tevoren schriftelijk worden geannuleerd. Onder schriftelijk wordt ook per e-mail verstaan.
 2. Bij niet (tijdig) annuleren van de (tandheelkundige) behandeling is Tandartsencombinatie gerechtigd de gereserveerde tijd en/of het (gebruikelijke) behandelloon voor de afgesproken (tandheelkundige) behandeling bij Patiënt in rekening te brengen.


Artikel 5 – Uitvoering

 1. Tandartsencombinatie neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Tandartsencombinatie heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, de Overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.
 3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Tandartsencombinatie. 

 

Artikel 6 – Verplichting Patiënt

Bij verhuizing en/of adreswijziging van Patiënt dient Patiënt Tandartsencombinatie hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Ingeval Patiënt dit nalaat, komen de hieruit ontstane gevolgen voor rekening van Patiënt  zoals - maar niet uitsluitend – de buitengerechtelijke kosten omdat declaraties of betalingsherinneringen Patiënt niet zouden hebben bereikt.

 

Artikel 7 – Betaling

 1. Alle betalingen dienen te geschieden per automatische incasso dan wel direct na iedere verrichte (tandheelkundige) behandeling.
 2. Als betaling geschiedt middels automatische incasso, maar de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dan dient Patiënt er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag alsnog binnen veertien dagen na de verrichte (tandheelkundige) behandeling wordt voldaan op het door Tandartsencombinatie aangegeven rekeningnummer.
 3. Indien Patiënt in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Patiënt een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Patiënt alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Bij betalingsachterstand is Tandartsencombinatie gerechtigd om de verdere uitvoering aan de overeengekomen behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de behandeling zich hiertegen verzet.

 

Artikel 8 - Overmacht

 1. Indien Tandartsencombinatie haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Tandartsencombinatie alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van de behandelaar van Tandartscombinatie.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Tandartsencombinatie niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Patiënt bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 9 – Reclame

 1. Indien Patiënt niet terstond nadat hij/zij  een gebrek in de prestatie van Tandartsencombinatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Tandartsencombinatie, kan Patiënt geen beroep meer doen op dit gebrek.
  1. Patiënt dient Tandartsencombinatie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  2. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Tandartsencombinatie ter harer keuze hetzij het nodige doen om het probleem te verhelpen, hetzij  een vervangende vergoeding daarvoor aan Patiënt voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
  3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Tandartsencombinatie gemaakte kosten integraal voor rekening van Patiënt.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Tandartsencombinatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tandartsencombinatie is uitgegaan van door of namens Patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van Tandartsencombinatie is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Tandartsencombinatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte (tandheelkundige) behandelingen in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Tandartsencombinatie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert. 
 3. Tandartsencombinatie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tandartsencombinatie of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Tandartsencombinatie een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tandartsencombinatie, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.